เขียง/Cutting Board

เขียง(Cutting Board)


เขียงกลมด้ามเซาะร่อง เนื้อไม้ยางพารา

เขียงกลมด้ามเซาะร่อง เนื้อไม้จามจุรี

เขียงด้ามเซาะร่องรวมด้าม เนื้อไม้ยางพารา

เขียงด้ามเซาะร่องรวมด้าม เนื้อไม้จามจุรี

เขียงผืนผ้า ด้ามหัวกลม

error: ห้าม Copy !!